(Catalan version below)

The European Language Equality Network, the international organization for the protection, promotion and well-being of territorial and endangered European languages, strongly condemns the Supreme Court decision against Catalan-medium education which has ruled that schools must teach 25% of classes in Spanish.

Since the re-introduction of democracy after the end of the dictatorship the Catalan immersion model of education has been a resounding success ensuring that children leave school fully proficient in both Catalan and Spanish. The model has received praise and support worldwide, including from the European institutions.

More importantly, throughout the period, the Catalan immersion model continues to enjoy the full support of the vast majority of Catalans and has proved time and again to be effective at ensuring social cohesion, inclusion and equal opportunity for all children in Catalonia.

For ELEN and its member organisations, Catalan-medium education means 100% immersion in Catalan both in class and in the playground. It is a proven, popular and effective pedagogical method and should not be subject to political or judicial interference.

The court ruling, if implemented, will have a severe negative impact on the immersion model itself and the whole ethos of immersion education. It will result in a decline in Catalan proficiency amongst schoolchildren as well as being deeply divisive to Catalan society.

ELEN strongly supports the Catalan Government and our Catalan member organisations’ statements rejecting the Court ruling and the need to protect the immersion system and the schools and teachers delivering on this.

ELEN will explore all avenues with the international, European and State institutions to ensure that the Court ruling is overturned.

Commenting on the Court ruling, ELEN President Prof. Elin Haf Gruffydd-Jones said: “The immersion education model in Catalonia is effective and successful. It ensures that all pupils – regardless of their home languages – are fully bilingual as they leave formal education. It is founded upon the democratic will of the Catalan people and based on robust academic research. This is clearly the right system for modern day Catalonia. The Supreme Court’s judgement imposes an arbitrary percentage without any supporting pedagogical evidence. In today’s world, this is unacceptable.” (ELEN 2021)

Declaració d’ELEN sobre la sentència del Tribunal Suprem contra l’ensenyament mitjà català.

La Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística (ELEN), organització internacional que vetla per la protecció, promoció i benestar de les llengües europees minoritzades, condemna fermament la decisió del Tribunal Suprem contra l’ensenyament en català a l’educació secundària, que imposan que les escoles hagen d’impartir el 25% de les classes en castellà.

El model educatiu d’immersió lingüística, que ha estat vigent des de la restauració de la democràcia un cop acabada la dictadura, ha tingut un èxit indiscutible i ha permès que els joves acaben l’escola amb un domini total d’ambdós llengües. El model ha rebut elogis i suport arreu del món, incloses les institucions europees.

És important destacar que, durant tot aquest temps, el model d’immersió lingüística ha gaudit del suport de la gran majoria dels catalans i ha demostrat, una vegada i una altra, que és una eina eficaç que garanteix la cohesió social, la inclusió i la igualtat d’oportunitats de tots els infants de Catalunya.

Per a ELEN i les seues entitats membres, l’educació secundària a Catalunya implica una immersió completa en català ja que s’utilitza com a llengua vehicular tant a classe com al pati. Aquest model, que ha demostrat ser un mètode pedagògic popular i eficaç, no hauria de rebre interferències polítiques ni judicials.

Si la sentència judicial s’executa tindrà uns efectes devastadors per al model d’immersió lingüística, però també per als valors del sistema educatiu. L’aplicació de la sentència es traduirà en una disminució de la competència en llengua catalana dels estudiants, i és una decisió que provocarà una profunda divisió social.

ELEN dona tot el suport a les declaracions fetes pel Govern català, i també a les que han fet les entitats catalanes membres d’ELEN, en rebuig a la sentència del Tribunal, i es referma en la necessitat de protegir el sistema d’immersió i les escoles i professors que en forment part.

ELEN explorarà totes les vies amb les institucions internacionals, europees i estatals per tal de garantir que la sentència siga anul·lada.

La presidenta d’ELEN, la professora Elin Haf Gruffydd-Jones, en referència a la sentència del Tribunal, ha afirmat que “El model d’educació d’immersió a Catalunya és efectiu i reeixit. Assegura que tots els alumnes, independentment de la seua llengua materna, siguen totalment bilingües quan abandonen l’educació formal. Es basa en la voluntat democràtica del poble català, i es fonamenta en una investigació acadèmica sòlida. Aquest és clarament el sistema adequat per a la Catalunya actual. La sentència del Tribunal Suprem imposa un percentatge arbitrari sense cap prova pedagògica de suport. En el món actual, això és inacceptable”. (ELEN 2021)