ELEN es complau a anunciar que treballa conjuntament amb la Generalitat Valenciana Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport sobre projectes per desenvolupar el valencià, el multilingüisme i la diversitat lingüística.

ELEN is very pleased to announce that it works in partnership with the Generalitat Valenciana Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deport on projects to develop Valencian, multilingualism and language diversity.