ELEN es complau a anunciar que treballa conjuntament amb la Generalitat Valenciana Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport sobre projectes per desenvolupar el valencià, el multilingüisme i la diversitat lingüística, com demostra la participació en projectes com Una metodologia innovadora per a la inclusió a través de les llengües minoritzades, el resultat intel·lectual del qual ha sigut la redacció d’una guia metodològica per a la inclusió en centres amb programes educatius plurilingües.

ELEN is very pleased to announce that it works in partnership with the Generalitat Valenciana Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deport on projects to develop Valencian, multilingualism and language diversity, as demonstrated by participation in projects such as An innovative educational methodology for inclusion through minority languages, the intellectual result of which has been the drafting of a methodological guide for inclusion in centres with multilingual educational programmes.  

Innolang website http://innolang.eu/